Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden PSH Security

Tot stand gekomen op 6 april 2020.

Algemene Voorwaarden PSH Security, gevestigd aan klampstuk 10, 1544 VN te Zaandijk, ingeschreven bij de KvK onder nummer 87049457.

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

PSH Security: PSH Security, ingeschreven bij de KvK onder nummer 87049457.

Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen PSH Security en de Wederpartij.

Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij (particulier) niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die PSH Security voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen de wederpartij en PSH Security, waarbij in het kader van een door de PSH Security georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en PSH Security.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en PSH Security.

Koop op afstand: De Overeenkomst tussen de wederpartij en PSH Security, waarbij in het kader van een door de PSH Security georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

 

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen PSH Security en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met PSH Security, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden PSH Security en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met PSH Security zijn overeengekomen.

Indien PSH Security niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PSH Security in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

Alle aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van PSH Security zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

De aanbieding en/of offerte met betrekking tot de verkoop van Producten geldt zolang de voorraad strekt.

De aanbieding en/of offerte met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden geldt zolang er binnen PSH Security voldoende medewerkers beschikbaar zijn, om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

PSH Security kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is PSH Security daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PSH Security anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht PSH Security niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van PSH Security.

PSH Security heeft het recht om een aanvaarding van haar aanbieding en/of offerte, met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden, niet te accepteren indien er niet voldoende medewerkers beschikbaar zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

 

Artikel 5 Duur Overeenkomst

De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening (met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden) kan worden aangegaan voor de duur van zowel bepaalde als onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De Overeenkomst met betrekking tot de verkoop van Producten wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 6 Beëindiging Overeenkomst

PSH Security en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel PSH Security als de Wederpartij kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

De Wederpartij in hoedanigheid van Opdrachtnemer kan de Overeenkomst slechts opzeggen indien er geen diensten/werkzaamheden zijn ingepland, die door de Wederpartij reeds zijn geaccepteerd, buiten de 1 maand opzegtermijn. Indien de Wederpartij nog een dienst/werkzaamheid heeft ingepland op een datum, waarop de Overeenkomst eigenlijk zou moeten eindigen (met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand), kan de Overeenkomst slechts worden opgezegd indien de Wederpartij zelf vervanging kan regelen voor die dienst/werkzaamheid en die vervanging is goedgekeurd door PSH Security. Indien de Wederpartij geen vervanging kan regelen voor die dienst/werkzaamheid, zal de Overeenkomst pas eindigen op de dag na de datum waarop die dienst/werkzaamheid gepland staat. 

bij de Wederpartij.

 

Artikel 7 Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt PSH Security de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PSH Security zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal PSH Security de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vaste vergoeding, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal PSH Security daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal PSH Security proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

PSH Security zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan PSH Security kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en PSH Security zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 

Artikel 8 Uitvoering Overeenkomst

PSH Security zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

PSH Security heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

PSH Security heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft PSH Security het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is PSH Security niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft PSH Security het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan PSH Security.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, (binnen 24 uur) dan heeft PSH Security het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 9 Vergoeding, prijzen en tarieven

De vergoeding, prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De vergoeding, prijzen en tarieven zijn exclusief extra kosten, zoals reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Met betrekking tot de Diensten zijn de vergoedingen ook exclusief de kosten voor het aanvragen van de beveiligingspas en het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag (voor de verzendkosten) in rekening gebracht.

Indien niet uitdrukkelijk een vergoeding en/of tarief is overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van PSH Security.

Van alle bijkomende kosten zal PSH Security tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

 

Artikel 10 Wijziging, vergoeding, prijzen en tarieven

Indien de zakelijke relatie/opdrachtgever waar PSH-Security opdrachten voor doet iets wijzigt in de vorm van: ''minder uren, een lager tarief of de dienst annuleert, hoeft PSH-Security daar niet mee akkoord te gaan of daar gehoor aan te geven. Maar als een dienst minder uren dan oorspronkelijk afgesproken heeft, een andere locatie betreft terwijl dat nadelig voor PSH Security is, een lager tarief betreft en als de dienst geannuleerd wordt, dient dit minimaal 24 uur van te voren gemeld te worden aan PSH Security direct via een onderling telefonisch gesprek, een whatsapp of sms bericht dat gelezen en beantwoord is door PSH Security. Een ingesproken voicemail of een mededeling of openbaar bericht in een whatsapp groep of een mail volstaat niet'.

Al gebeurd dat niet dient het volledige oorspronkelijke bedrag, tarief en uren betaald te worden aan PSH Security. 

 

Indien PSH Security bij het sluiten van de zakelijke Overeenkomst een vaste vergoeding, prijs of tarief overeenkomt, dan is PSH Security gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de vergoeding, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien PSH Security het voornemen heeft de vergoeding, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van de vergoeding, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op PSH Security rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, beveiligingsapparatuur, beveiligingskleding en alle andere benodigdheden om de beveiliging uit te kunnen voeren, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • PSH Security alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst de vergoeding, de prijs of het tarief wordt verlaagd/verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

PSH Security zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van de vergoeding, de prijs of het tarief in kennis stellen. PSH Security zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

Artikel 11 Koop op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 dagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft PSH Security het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 14 dagen na de ontvangst van de door de PSH Security geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 dagen te herroepen indien PSH Security het product niet binnen 30 dagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst te herroepen. PSH Security verzoekt de Wederpartij om daarbij de redenen van herroeping te vermelden .

Indien PSH Security niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 1 jaar na de ontvangst van de door PSH Security geleverde zaken of na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien PSH Security in 1 jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 dagen te lopen.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien PSH Security met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra PSH Security de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 dagen terug te zenden omdat de Wederpartij PSH Security heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort PSH Security uiterlijk 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.  (na ontvangst , dus pas wanner ik het hebt ontvangen )

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt PSH Security de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort PSH Security uiterlijk binnen 14 dagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien PSH Security en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van de Wederpartij. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • Onroerende goederen;
 • Financiële Diensten;
 • Diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 • Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • Kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
 • Producten en/of Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop PSH Security geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • Verzegelde Producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • Hygiënische Producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • Producten en/of Diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • Producten en/of Diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • Producten en/of Diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Producten en/of Diensten van persoonlijke aard;
 • Producten en/of Diensten op maat gemaakt.

 

Artikel 12 Levering Producten

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. Voor de levering van de Producen schakelt PSH Security een postorderbedrijf in.

De Producten zullen in beginsel niet worden geleverd in het buitenland, maar PSH Security behoudt het recht om de Producten eventueel naar het buitenland te versturen. De Wederpartij kan de Opdrachtgever hier echter nooit tot verplichten. Indien de Producten naar het buitenland worden verstuurd, zal PSH Security de bijkomende kosten en bijkomende verzendkosten in rekening van de Wederpartij brengen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 

Artikel 13 Uitvoering Diensten

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op locatie van de Opdrachtgever of indien de Opdrachtgever wenst dat de werkzaamheden op een andere locatie plaatsvinden, op die andere locatie.

De werkzaamheden zullen in beginsel niet worden uitgevoerd in het buitenland, maar PSH Security behoudt het recht om werkzaamheden eventueel in het buitenland uit te kunnen voeren. De Wederpartij kan de Opdrachtgever hier echter nooit tot verplichten. Indien de werkzaamheden in het buitenland worden uitgevoerd, zal PSH Security de bijkomende kosten en bijkomende reiskosten in rekening van de Wederpartij brengen.

 

Artikel 14 Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen

De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door PSH Security opgegeven termijn, die in overleg met de Wederpartij is vastgesteld.

Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien PSH Security gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan PSH Security heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij PSH Security schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij PSH Security alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat PSH Security zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat PSH Security binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

Alle door PSH Security in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van PSH Security totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

 

Artikel 16 Risico-overgang Producten

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij, dan wel tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van PSH Security.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht, dan wel op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

 

Artikel 17 Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van 2 maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij PSH Security binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

 

Artikel 18 Herstel, vervanging en terugbetaling

PSH Security garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst. PSH Security garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

PSH Security doet er alles aan om de Wederpartij via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Producten. Mocht een Product desondanks niet aan de verwachting van de Wederpartij voldoen, heeft PSH Security het recht om eventueel over te gaan tot herstel, vervanging of terugbetaling van het Product. Deze beoordeling en uiteindelijke beslissing ligt volledig bij PSH Security.

Als de Wederpartij niet tevreden is met het ontvangen Product, dient de Wederpartij dit altijd kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@psh-security.nl. In de e-mail moet de Wederpartij omschrijven waarom hij/zij niet tevreden is met het ontvangen Product en indien het gaat om een gebrek, een foto van het gebrekkige Product, bij te voegen.

PSH Security kan de Wederpartij verzoeken om het Product op te sturen naar PSH Security, om te beoordelen of het Product in aanmerking komt voor herstel, vervanging of terugbetaling. De verzendkosten om het Producten terug te sturen naar PSH Security komen voor rekening van de Wederpartij.

Een Product komt slechts in aanmerking voor een beoordeling tot herstel, vervanging of terugbetaling indien het Product is teruggestuurd in een perfecte staat, waaronder wordt begrepen: de Producten moeten ongebruikt zijn, zonder parfum- of sigarettenlucht, haren en geuren van huisdieren of andere sporen. De Wederpartij is op de hoogte van de voorwaarden waaronder het Product eventueel hersteld of vervangen kan worden of de Wederpartij zijn/haar geld kan terugkrijgen. Als de Wederpartij een Product terugstuurt, dat niet voldoet aan de voorwaarden uit dit artikel, krijgt de Wederpartij geen hersteld of vervangend Product en niet zijn/haar geld terug. Als de Wederpartij het teruggestuurde Product alsnog (weer) geleverd wil hebben, komen deze verzendkosten nogmaals voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van eventueel herstel, vervanging of terugbetaling komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld (genoemd in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden), tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Iedere vorm van eventueel herstel, vervanging of terugbetaling komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. PSH Security staat niet in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Iedere vorm van eventueel herstel, vervanging of terugbetaling komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar PSH Security geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden, virussen en pandemieën. Zie hierover ook artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 19 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door PSH Security aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

Betaling met betrekking tot de verkoop van de Producten geschiedt vooraf: voordat de Producten zijn geleverd.

Betaling met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden geschiedt achteraf: nadat de Diensten zijn uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen tussen PSH Security en haar Opdrachtgevers.

Betaling met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden dient te geschieden volgens de betalingstermijn die de Opdrachtgever van PSH Security heeft vastgesteld.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

PSH Security is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen tussen PSH Security en haar Opdrachtgevers.

PSH Security en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van PSH Security en de verplichtingen van de Wederpartij jegens PSH Security onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 20 Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft PSH Security, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft PSH Security, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft PSH Security pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat PSH Security de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 21 Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft PSH Security het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is PSH Security bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst PSH Security omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van PSH Security kan worden gevergd.

PSH Security behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 22 Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is PSH Security bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is PSH Security bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst PSH Security omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van PSH Security kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van PSH Security kan worden gevergd;
 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • De Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van PSH Security op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien PSH Security de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is PSH Security niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door PSH Security geleden schade.

 

Artikel 23 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan PSH Security of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PSH Security geen invloed kan uitoefenen en waardoor PSH Security niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door PSH Security in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd. 

PSH Security heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat PSH Security zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel PSH Security als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt PSH Security zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien PSH Security ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PSH Security gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 24 Aansprakelijkheid

De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening tussen PSH Security en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. PSH Security garandeert derhalve dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd, maar kan nimmer een bepaald resultaat garanderen.

PSH Security is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van PSH Security.

 

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

PSH Security is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

PSH Security is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat PSH Security is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PSH Security kenbaar behoorde te zijn.

PSH Security is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

PSH Security is niet aansprakelijk voor schade (directe, dan wel indirecte schade) veroorzaakt door derden die hij heeft ingeschakeld. Eventuele schade veroorzaakt door ingeschakelde derden, komen geheel voor rekening en risico van deze derden.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PSH Security.

Indien PSH Security aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade met betrekking tot de Producten, is de aansprakelijkheid van PSH Security beperkt tot eenmaal het factuurbedrag van het desbetreffende product of tot het bedrag waarop de door PSH Security aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat PSH Security overeenkomstig de verzekering draagt.

Indien PSH Security aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade met betrekking tot de Diensten, is de aansprakelijkheid van PSH Security beperkt tot eenmaal het factuurbedrag van de desbetreffende Dienst op de dag waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd of tot het bedrag waarop de door PSH Security aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat PSH Security overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor PSH Security aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan PSH Security te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens PSH Security vervalt binnen 1 jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het samenbrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 25 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart PSH Security voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien PSH Security door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden PSH Security zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van PSH Security en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 26 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens PSH Security en de door PSH Security (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Wederpartij PSH Security ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

 

Artikel 27 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

PSH Security behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

PSH Security behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 28 Geheimhouding

Zowel PSH Security als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

 

Artikel 29 Privacy

PSH Security handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft PSH Security een Privacyverklaring opgesteld, die te raadplegen is op de website: www.psh-security.nl.

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan PSH Security verstrekt, zal PSH Security zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. PSH Security zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

PSH Security mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht, het uitvoeren van zijn werkzaamheden en/of het afhandelen van een klacht.

Het is PSH Security niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat PSH Security de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek kan benaderen. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, dient de Wederpartij dit kenbaar maken.

 

Artikel 30 Cookies

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft PSH Security een Privacyverklaring opgesteld, waarin ook een artikel is gewijd aan het gebruik van cookies. De Privacyverklaring is te raadplegen op de website: www.psh-security.nl.

Bij het bezoeken van de website kan PSH Security informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die PSH Security verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

 

Artikel 31 Wijziging Algemene Voorwaarden

PSH Security heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

PSH Security zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 32 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PSH Security partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen PSH Security en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin PSH Security ten tijde van het geschil gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 33 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 87049457.