Privacy verklaring PSH Security

1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

PSH Security is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. PSH Security doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van PSH Security is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

PSH Security is een onderneming gespecialiseerd in het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden, het inzetten van beveiligers en het inzetten van receptiemedewerkers/hosts en de online verkoop van artikelen en goederen met betrekking tot beveiliging. Voor de bedrijfsactiviteiten van PSH Security gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 1. De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
 2. De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).
 3. Omschrijving persoonsgegevens

PSH Security kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PSH Security en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PSH Security hebt verstrekt. PSH Security kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw KvK-nummer;
 • Uw betalingsgegevens.

 

Indien u werkzaam bent in opdracht van PSH Security, kan PSH Security daarnaast de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw BSN-nummer;
 • Uw documentnummer;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geslacht;
 • Uw nationaliteit.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

PSH Security zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

 

Uw persoonsgegevens worden door PSH Security verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden en de online verkoop van artikelen en goederen met betrekking tot beveiliging. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om de overeenkomst aan te gaan, de overeenkomst uit te voeren, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te plaatsvinden en de betrokkene op de hoogte te houden van de status van de bestelling. Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van PSH Security te optimaliseren.

Tot slot, indien u werkzaam bent voor PSH Security, kan PSH Security uw persoonsgegevens verwerken om voor u een beveiligingspas en een Verklaring Omtrent Gedrag (hierna te noemen: VOG) aan te kunnen vragen.

 

4. Bewaartermijn persoonsgegevens

PSH Security bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 10 jaar worden bewaard. Het bewaren van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

5. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

PSH Security verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld als een minderjarige stage wil lopen bij PSH Security). PSH Security kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 jaar is. PSH Security raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

 

6. Beveiliging persoonsgegevens

PSH Security gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt PSH Security zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. PSH Security beschermt de aan hem toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een Cloud, die extra beveiligd is met een wachtwoord. Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen op een versleutelde USB-stick of een externe harde schijf. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met PSH Security. 

 

7. Verwerking persoonsgegevens met derden

In het geval van PSH Security samenwerkt met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt PSH Security afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. PSH Security legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen. PSH Security verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Indien u werkzaam bent voor PSH Security kan PSH Security uw persoonsgegevens verstrekken aan derden:

 • Aan de politie, Team Korpschefstaken en Justis (Rijksoverheid) voor de aanvraag van de beveiligingspas en de VOG;
 • Aan de opdrachtgever die PSH Security de opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden.

 

8. Rechten van betrokkenen

De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval PSH Security), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

 

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

 

PSH Security honoreert alle rechten van de betrokkenen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een e-mail te sturen naar info@psh-security.nl. PSH Security zal zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door PSH Security of door één van de verwerkers van PSH Security. Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door PSH Security te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. PSH Security kan u vragen om u te legitimeren voordat PSH Security gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 

9. Gebruik van cookies

PSH Security maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PSH Security gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst PSH Security cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat zij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft PSH Security u al geïnformeerd over deze cookies en heeft zij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device uitvoeren.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt PSH Security gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan PSH Security verstrekt. PSH Security krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

PSH Security maakt gebruik van analyticsdiensten van Google Analytics. Voor meer informatie over deze diensten verwijzen wij u graag door naar de officiële Google Analytics-pagina  https://www.google.com/intl/nl/analytics/). De informatie die PSH Security, via cookies, registreert, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser, de bezochte pagina’s en feedback over de website gebruik. Tevens monitort PSH Security waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). PSH Security wijst u daarom ook op de Algemene Voorwaarden van Google Inc.

 

10. Wijziging Privacyverklaring

PSH Security behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van PSH Security worden gepubliceerd: www.psh-security.nl.

 

11. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met PSH Security. Naast het recht om een klacht in te dienen bij PSH Security, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

 

12. Contactgegevens PSH Security

PSH Security 

Klampstuk 10

1544 VN te Zaandijk

KvK-nummer: 87049457

E-mail: info@psh-security.nl

Website: www.psh-security.nl